ส้มโอ

ส้มโอ

VC 1 : การวิจัย และพัฒนา(R&D)

  CSF 1 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชิงลึกเกษตร

       KPI 1.1 มีศูนย์ข้อมูลเกษตรเชิงลึก

                 1.1.1 จำนวนข้อมูลสำคัญเพื่อการตัดสินในการผลิตและตลาด

                 1.1.2 สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

VC 2 : ปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

  CSF 2 การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก

       KPI 2.1 จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกส้มโอ

                 2.1.1 จำนวนพื้นที่ที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูกสัมโอ

                 2.1.2 จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกส้มโอ

                 2.1.3 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกส้มโอ

  CSF 3 พัฒนารัฐวิสาหกิจชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับส้มโอ

       KPI 3.1 วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง

                 3.1.1 จำนวนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสากิจชุมชน

                 3.1.2 จำนวนครั้งในการจัดประชุม/ประสานงาน

VC 3 : การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ  และลดต้นทุนการผลิต

  CSF 4 การผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)

       KPI 4.1 การเพาะปลูกได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

                 4.1.1 แหล่งผลิตที่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน GAP (จำนวนเกษตรกรได้รับ GAP)

                 4.1.2 ปริมาณส้มโอจากแหล่งผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GAP

  CSF 5 การเพิ่มผลิตภาพ

       KPI 5.1 ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

                 5.1.1 จำนวนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่

                 5.1.2 ผลผลิตเฉลี่ยที่เหมาะสมต่อไร่

       KPI 5.2 มูลค่าการจำหน่ายส้มโอ

                 5.2.1 มูลค่าผลผลิตส้มโอของจังหวัด (ล้านบาท)

                 5.2.2 ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)

VC 4 : การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่ม

  CSF 6 การทำตราสินค้า (Branding) และตรารับรองคุณภาพ (Quality Mark) เพื่อขยายการส่งออก

       KPI 6.1 แหล่งผลิตส้มโอที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และมีตราสินค้าเพิ่มขึ้น

                 6.1.1 จำนวนแหล่งผลิตส้มโอที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และมีตราสินค้

VC 5 : การบริหารจัดการสินค้า   (Logistics)

  CSF 7 การขนส่งและกระจายสินค้า

       KPI 7.1 ประสิทธิภาพของการขนส่ง

                 7.1.1 ปริมาณการขนส่ง จำแนกตามประเภทของการขนส่งสินค้า

                 7.1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งจากจุดเริ่มต้นถึงปลายทาง

       KPI 7.2 ต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า

                 7.2.1 ต้นทุนในการขนส่งและกระจายสินค้า

7.2.1 ต้นทุนในการขนส่ง และกระจายสินค้า

  CSF 8 ส่งเสริมการทำตลาดเฉพาะฤดู

       KPI 8.1 อัตราการขยายตัวของตลาดเฉพาะฤดู

                 8.1.1 ปริมาณผลผลิต

                 8.1.2 ปริมาณและมูลค่าการจำหน่าย

                 8.1.3 จำนวนตลาดกลางหรือแหล่งค้าส่งส้มโอในจังหวัด

                 8.1.4 ปริมาณการส่งออกส้มโอ

                

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.