ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว

VC 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

  CSF 1.1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

       KPI 1.1.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย

                 1.1.1.1 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

                 1.1.1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

                 1.1.1.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย

                 1.1.1.4 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

                 1.1.1.5 รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด

                 1.1.1.6 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

  CSF 1.2 การกำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว(Carrying Capacity)

       KPI 1.2.1 จำนวนที่พัก/โรงแรมที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานในพื้นที่จังหวัด

                 1.2.1.1 จำนวนที่พัก/โรงแรม/เกสเฮาส์ โฮมสเตย์ที่จดทะเบียนในจังหวัด

                 1.2.1.2 จำนวนที่พัก/โรงแรม/เกสเฮาส์ โฮมสเตย์ที่มีคุณภาพที่ ททท รับรองมาตรฐาน

VC 2 พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

  CSF 2.1 พัฒนามาตรฐานแรงงานวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

       KPI 2.1.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

                 2.1.1.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

       KPI 2.1.2 จำนวนมัคคุเทศก์ที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

                 2.1.1.2 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

  CSF 2.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกียวข้อง

       KPI 2.2.1 จำนวนกลุ่ม/ชมรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

                 2.2.1.1 รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

VC 3 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

  CSF 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางถนนภายในและระหว่างจังหวัดป้ายบอกทาง

       KPI 3.1.1 จำนวนแผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เสนอในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อพัฒนา
       โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด

                 3.1.1.1 จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                 3.1.1.2 จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

  CSF 3.2 การพัฒนาและขยายพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว

       KPI 3.2.1 อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและการเข้าถึงเครือข่ายโทรศัพท์เพิ่มขึ้น

                 3.2.1.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริการอินเตอร์เน็ตหรือสัญญาณ wifi

VC 4 พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

  CSF 4.1 การนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด

       KPI 4.1.1 จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด

                 4.1.1.1 จำนวนกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด

  CSF 4.2 ระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและดื่มสาธารณะ

       KPI 4.2.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะ
       ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

                 4.2.1.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่คนพิการ

VC 5 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

  CSF 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐาน
  (เช่น ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านค้า OTOP เป็นต้น)

       KPI 5.1.1 จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยวได้รับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น

                 5.1.1.1 จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

  CSF 5.2 พัฒนามาตรฐานสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด

       KPI 5.2.1 จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น
       (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

                 5.2.1.1 จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

                 5.2.1.2 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

VC 6 พัฒนาการตลาด

  CSF 6.1 การทำการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ

       KPI 6.1.1 จำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น

                 6.1.1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

                              ผู้เยี่ยมเยือน

                                ชาวไทย

                                ชาวต่างประเทศ

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.