ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ

VC 1 : การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

  CSF 1.1 สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

       KPI 1.1.1 สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งจังหวัด

                 1.1.1.1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

                 1.1.1.2 จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

       KPI 1.1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

                 1.1.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

                 1.1.2.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

                 1.1.2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน

       KPI 1.1.3 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

                 1.1.3.1 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

                 1.1.3.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

  CSF 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและได้รับการดูแล
  จากครอบครัว

       KPI 1.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

                 1.2.1.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

       KPI 1.2.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเลี้ยงดูและการดูแลจากครอบครัว

                 1.2.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

                 1.2.2.2 จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

                 1.2.2.3 จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก

                 1.2.2.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง

                 1.2.2.5 จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก

                 1.2.2.6 ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

VC 2 : จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

  CSF 2.1 ยกระดับคุณภาพการบริการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

       KPI 2.1.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น

                 2.1.1.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

       KPI 2.1.2 จำนวนสถานพยาบาล/สถานบริการสาธารณะ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการ

       ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เช่น ช่องทางพิเศษ/ห้องน้ำ/ทางลาดชัน/ที่จอดรถ เป็นต้น

                 2.1.2.1 จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

       KPI 2.1.3 ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ ประเมินสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจเพิ่มขึ้น

                 2.1.3.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

  CSF 2.2 ส่งเสริมด้านการทํางานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ

       KPI 2.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีขาดแคลนรายได้/ไม่เพียงพอในการเลี้ยงชีพลดลง

                 2.2.1.1 จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ
                 สุขภาพ นันทนาการเป็นต้น (คน)

                 2.2.1.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

                 2.2.1.3 จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

                 2.2.1.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

VC 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

  CSF 3.1 ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุดูแลตนเอง ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสุขภาพ
  ที่พึงประสงค์

       KPI 3.1.1 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐานลดลง

                 3.1.1.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

       KPI 3.1.2 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้น

                 3.1.2.1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

                 3.1.2.2 จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

                 3.1.2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

                 3.1.2.4 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

                 3.1.2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเดิม)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร.0-3471-1001 โทรสาร 0-3471-4990
สายด่วนมหาดไทย : 63007 
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.